Slovene tagset

For each tag, the first character specifies the major word class, as specified in Table 1 below, and each character thereafter is to be interpreted according to the relevant Table below, e.g. Table 2 for nouns. So the tag

Ncmsa–y

is to be interpreted, character by character, as follows:

===============================
N   Category =  noun
c   Type   =  common
m   Gender  =  masculine
s   Number  =  singular
a   Case   =  accusative
-   Definitiness unspecified
-   Clitic unspecified
y   Animate  = yes
===============================

It is straightforward to use regexps in CQL to specify, eg [tag=”N.m.*”] to match all masculine nouns.

All aspects of the tagset exist in both Slovene and English (and both are documented in the tables below). The corpus is tagged with the Slovene version.

For full documentation see http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html/.

Slovenski nabor oznak

Pri vsaki oznaki prva črka opredeljuje besedno vrsto v skladu s Tabelo 1 spodaj. Kombinacije ostalih črk v oznaki so razložene v tabelah po besednih vrstah, npr. v Tabeli 2 za samostalnik. Tako je oznako

Somet–d

črko po črko mogoče interpretirati na naslednji način:

================================
S   kategorija = samostalnik 
o   vrsta   = občni 
m   spol    = moški 
e   število  = ednina 
t   sklon   = tožilnik 
-   določnost ni uporabljeno 
-   klitičnost ni uporabljeno 
d   živost   = da
================================

S pomočjo regularnih izrazov v CQL (Corpus Query Language) je mogoče iskati tudi po oznakah, pri čemer na primer iskalni pogoj [tag=”S.m.*”] vrne vse samostalnike v moškem spolu. Vse opredelitve v naboru oznak so na voljo v slovenščini in angleščini (in za oba jezika so dokumentirane s spodnjih tabelah). Korpusje označen s slovenskimi oznakami.

Celotna dokumentacija o naboru oznak je na voljo na spletni strani: http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html.

1. Categories

============= ======= =============== ======= 
PoS-en    Code-en PoS-sl     Code-sl 
============= ======= =============== ======= 
Noun      N    Samostalnik   S    
Verb      V    Glagol     G    
Adjective    A    Pridevnik    P    
Adverb     R    Prislov     R    
Pronoun     P    Zaimek     Z    
Adposition   S    Predlog     D    
Conjunction   C    Veznik     V    
Particle    Q    Členek     L    
Interjection  I    Medmet     M    
Numeral     M    Števnik     K    
Abbreviation  Y    Okrajšava    O    
Residual    X    Neuvrščeno   N   
=============== ======= =============== =======

2. Noun (N) // Samostalnik (S)

= ============== ============== ==== ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl     C-sl
= ============== ============== ==== ============== ============== ====
1 Type      common     c  vrsta     občno_ime   o 
         proper     p          lastno_ime   l 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
2 Gender     masculine   m  spol      moški     m 
         feminine    f          ženski     z 
         neuter     n          srednji    s 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
3 Number     singular    s  število    ednina     e 
         plural     p          množina    m 
         dual      d          dvojina    d 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
4 Case      nominative   n  sklon     imenovalnik  i 
         genitive    g          rodilnik    r 
         dative     d          dajalnik    d 
         accusative   a          tožilnik    t 
         locative    l          mestnik    m 
         instrumental  i          orodnik    o 
* ***************************** **** ************** ************** ****
5 Definiteness         -                 - 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
6 Clitic            -                 - 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
7 Animate    no       n  živost     ne       n 
         yes      y          da       d 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
8 Owner_Number         - 
- -------------- -------------- - 
9 Owner_Person         - 
---------------- -------------- - 
10Owned_Number         - 
=================================

Combinations

*** **** **** **** **** ---- ---- ---- ========================================
PoS Type Gend Numb Case(Def)(Cltc)Anim Examples
*** **** **** **** **** ---- ---- ---- ========================================
 N  p  [mfn] s  n         Janez,   Micka,  Kršo
 N  p  [mfn] s  g         Janeza,   Micke,  Krša
 N  p  [mfn] s  d         Janezu,   Micki,  Kršu
 N  p  m   s  a  -  -  n Kranj
 N  p  m   s  a  -  -  y Janeza
 N  p  [fn]  s  a               Micko,  Kršo
 N  p  [mfn] s  l         Janezu,   Micki,  Kršu
 N  p  [mfn] s  i         Janezom,  Micko,  Kršom
 N  p  [mf]  p  n         Slovenci,  Slovenke
 N  p  [mf]  p  g         Slovencov, Slovenk
 N  p  [mf]  p  d         Slovencom, Slovenkam
 N  p  [mf]  p  a         Slovenci,  Slovenke
 N  p  [mf]  p  l         Slovencih, Slovenkah
 N  p  [mf]  p  i         Slovenci,  Slovenkami
 N  p  [mf]  d  n         Slovenca,  Slovenki
 N  p  [mf]  d  g         Slovencov, Slovenk
 N  p  [mf]  d  d         Slovencoma, Slovenkama
 N  p  [mf]  d  a         Slovenca,  Slovenki
 N  p  [mf]  d  l         Slovencih, Slovenkah
 N  p  [mf]  d  i         Slovenci,  Slovenkama
 N  c  [mfn] s  n         stol,  lipa,  sonce
 N  c  [mfn] s  g         stola,  lipe,  sonca
 N  c  [mfn] s  d         stolu,  lipi,  soncu
 N  c  m   s  a  -  -  n stol
 N  c  m   s  a  -  -  y gospoda
 N  c  [fn]  s  a             lipo,  sonce
 N  c  [mfn] s  l         stolu,  lipi,  soncu
 N  c  [mfn] s  i         stolom, lipo,  soncem
 N  c  [mfn] p  n         stoli,  lipe,  sonca
 N  c  [mfn] p  g         stolov, lip,  sonc
 N  c  [mfn] p  d         stolom, lipam, soncem
 N  c  [mfn] p  a         stole,  lipe,  sonca
 N  c  [mfn] p  l         stolih, lipah, soncih
 N  c  [mfn] p  i         stoli,  lipami, sonci
 N  c  [mfn] d  n         stola,  lipi,  sonci
 N  c  [mfn] d  g         stolov, lip,  sonc
 N  c  [mfn] d  d         stoloma, lipama, soncema
 N  c  [mfn] d  a         stola,  lipi,  sonci
 N  c  [mfn] d  l         stolih, lipah, soncih
 N  c  [mfn] d  i         stoloma, lipama, soncem
*** **** **** **** **** ---- ---- ---- ========================================

3. Verb (V) // Glagol (G)

= ============== ============== ==== ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl     C-sl 
= ============== ============== ==== ============== ============== ====
1 Type      main      m  vrsta     polnopomenski p 
         modal     o          naklonski   n 
         copula     c          vezni     v 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
2 VForm     indicative   i  gl. oblika   povednik    p 
         imperative   m          velelnik    v 
         conditional  c          pogojnik    g 
         infinitive   n          nedoločnik   n 
         participle   p          deležnik    d 
         supine     u          namenilnik   m 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
3 Tense     present    p  čas      sedanjik    s 
         future     f          prihodnjik   p 
         past      s          nesedanjik   r 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
4 Person     first     1  oseba     prva      1 
         second     2          druga     2 
         third     3          tretja     3 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
5 Number     singular    s  število    ednina     e 
         plural     p          množina    m 
         dual      d          dvojina    d 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
6 Gender     masculine   m  spol      moški     m 
         feminine    f          ženski     z 
         neuter     n          srednji    s 
******************************* **** ************** ************** ****
7 Voice     active     a  način     tvornik    t 
         passive    p          trpni_deležnik r 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
8 Negative    no       n  nikalnost   nezanikani   n 
         yes      y          zanikani    d 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
9 Definiteness         -
- -------------- -------------- -
10Clitic            -
- -------------- -------------- -
11Case             -
- -------------- -------------- -
12Animate            -
- -------------- -------------- -
13Clitic_s           -
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
14Aspect     progressive  p  vid      nedovršni   n
 !NEW in V2!  perfective   e          dovršni    d 
- -------------- -------------- -                  
15Courtesy !NEW in V3!     -
= ============================= ==== ============== ============== ====

Combinations

*** **** **** **** **** **** **** ---- ---- =======================
PoS Type VFrm Tens Pers Numb Gend Voic Neg Examples
*** **** **** **** **** **** **** ---- ---- =======================
 V  c   n  -  -  -  -  -  -  biti
 V  c   c  -  -  -  -  -  -  bi
 V  c   m  p  1  [pd] -  -  -  bodimo, bodiva
 V  c   m  p  2  [spd] -  -  -  bodi, bodite, bodita
 V  c   i  f [123] [spd] -  -  -  bom, boš, bo, bomo, bova,...
 V  c   i  p [123] [spd] -  - [ny] nisem, ..., sem, si, je, smo, ...
 V  c   p  s  -  [spd][mfn] a  -  bil, bila, bili, ...

 V  o   n  -  -   -  -  -  -  hoteti
 V  o   m  p  1  [pd] -  -  -  dovolimo, dovoliva
 V  o   m  p  2  [spd] -  -  -  dovoli, dovolite, dovolita
 V  o   i  p [123] [spd] -  - [ny] nočem, ..., hočem, hočeš
 V  o   p  s  -  [spd][mfn] a  -  smel, smela, smeli,...
 V  o   p  -  -  [spd][mfn] p  -  dovoljen, dovoljeni, ...

 V  m   n  -  -  -  -  -  -  delati
 V  m   u  -  -  -  -  -  -  delat
 V  m   m  p  1  [pd] -  -  -  delajmo, delajva
 V  m   m  p  2  [spd] -  -  -  delaj, delajte, delajta
 V  m   i  p [123] [spd] -  - [ny] nimam, delam, delava, delamo
 V  m   p  -  -  [spd][mfn] p  -  dovoljen, dovoljeni, ...
 V  m   p  s  -  [spd][mfn] p  -  dovolil, dovolili, ...
*** **** **** **** **** **** **** ---- ---- =======================

4. Adjective (A) // Pridevnik (P)

= ============== ============== ==== ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl     C-sl
= ============== ============== ==== ============== ============== ====
1 Type      qualificative f  vrsta     kakovostni   k 
         possessive   s          svojilni    s 
      l.s. ordinal    o          vrstni     v 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
2 Degree     positive    p  stopnja    osnovnik    o 
         comparative  c          primernik   p 
         superlative  s          presežnik   s 
 !NEW!      elative    e          elativ     e 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
3 Gender     masculine   m  spol      moški     m
         feminine    f          ženski     z
         neuter     n          srednji    s
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
4 Number     singular    s  število    ednina     e
         plural     p          množina    m
         dual      d          dvojina    d
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
5 Case      nominative   n  sklon     imenovalnik  i
         genitive    g          rodilnik    r
         dative     d          dajalnik    d 
         accusative   a          tožilnik    t
         locative    l          mestnik    m
         instrumental  i          orodnik    o
* ***************************** **** ************** ************** ****
6 Definiteness  no       n  določnost   ne       n 
         yes      y          da       d 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
7 Clitic            -                 - 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
8 Animate    no       n  živost     ne       n 
         yes      y          da       d 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
9 Formation           - 
- -------------- -------------- - 
10Owner_Number         - 
- -------------- -------------- - 
11Owner_Person         - 
---------------- -------------- - 
12Owned_Number         - 
=============================== =

Combinations

*** **** **** **** **** **** ---- ---- ---- ================================
PoS Type Degr Gend Numb Case Def (Cltc)Anim Examples
*** **** **** **** **** **** ---- ---- ---- ================================
 A  s   p [mfs][spd][ngdali] -  -  -  stričev, galjotove, ...
 A  o   p [mfs][spd][ngdali] -  -  -  dlakocepski, slovenskega, ...
 A  f   p  m  s   n  [ny]  -  -  lep, lepi 
 A  f   p  m  s   a  [ny]  -  n  lep, lepi
 A  f   p  m  s   a   -  -  y  lepega
 A  f   p  m  s  [gdli] -  -  -  lepega, lepemu, lepem, lepim
 A  f   p  m [pd] [ngdali] -  -  -  lepi, lepih, ..., lepa, ...
 A  f   p [fs][spd][ngdali] -  -  -  lepa, lepe, ..., lepo, ...
 A  f  [cs][mfs][spd][ngdali] -  -  -  lepši, lepšega,...,najlepši,...
*** **** **** **** **** **** ================================================

5. Adverb (R) // Prislov (R)

= ============== ============== ==== ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl     C-sl
= ============== ============== ==== ============== ============== ====
1 Type      general    g  vrsta     splošni    s
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
2 Degree     positive    p  stopnja    osnovnik    o
         comparative  c          primernik   p
         superlative  s          presežnik   r
 !NEW!      elative    e          elativ     e 
******************************* **** ************** ************** ****
3 Clitic            -
- -------------- -------------- -
4 Number            -
- -------------- -------------- -
5 Person            -
=================================

Combinations

*** **** **** ==============================================================
PoS Type Degr Examples
*** **** **** ==============================================================
 R  g  p bljuvaje
 R  g  c kasneje
 R  g  s najprijazneje
 R  g  e ???       
*** **** **** ==============================================================

6. Pronoun (P) // Zaimek (Z)

= ============== ============== ==== ============== ================== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl       C-sl
= ============== ============== ==== ============== ================== ====
1 Type      personal    p  vrsta     osebni       o 
         demonstrative d          kazalni      k 
         indefinite   i          nedoločnostni   n 
         possessive   s          svojilni      s 
         interrogative q          vprašalni     v 
         relative    r          oziralnostni    z 
         reflexive   x          povratni      p 
         negative    z          nikalni      l 
         general    g          celostni      c 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
2 Person     first     1  oseba     prva        1 
         second     2          druga       2 
         third     3          tretja       3 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
3 Gender     masculine   m  spol      moški       m
         feminine    f          ženski       z
         neuter     n          srednji      s
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
4 Number     singular    s  število    ednina       e
         plural     p          množina      m
         dual      d          dvojina      d
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
5 Case      nominative   n  sklon     imenovalnik    i
         genitive    g          rodilnik      r
         dative     d          dajalnik      d 
         accusative   a          tožilnik      t
         locative    l          mestnik      m
         instrumental  i          orodnik      o
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
6 Owner_Number  singular    s  št_svojine   ednina       e
         plural     p          množina      m 
         dual      d          dvojina      d 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
7 Owner_Gender  masculine   m  sp_svojine   moški       m 
         feminine    f          ženski       z 
         neuter     n          srednji      s 
******************************* **** ************** ****************** ****
8 Clitic     no       n  naslonka    ne         n 
         yes      y          da         d 
 !NEW!      bound     b          navezna      z
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
9 Referent_Type personal    p  nanašanje   osebni       o 
         possessive   s          svojilni      s
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
10Syntactic_Type nominal    n  sklad_vloga  samostalniški   s
         adjectival   a          pridevniški    p
 !NEW!      adverbial   r          prislovni     r
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
11Definiteness         -                   - 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
12Animate    no       n  živost     ne         n
         yes      y          da         d
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
13Clitic_s           -
- -------------- -------------- -
14Pronoun_Form         -
- -------------- -------------- -
15Owner_Person         -
- -------------- -------------- -
16Owned_Number         -
=================================

Combinations

*** **** **** **** **** **** **** **** --- --- --- --- --- ================
PoS Type Pers Gend Numb Case PosN PosG Clc Ref Syn Def Ani Examples
*** **** **** **** **** **** **** **** --- --- --- --- --- ================
P  x  -  -  -  -  -  -  y  -  -  -  - se, si
P  x  -  -  - [gdali]-  -  y  p  n  -  - se, si,...
P  x  -  -  - [gdali]-  -  n  p  n  -  - sebe,sebi,...

P  x  -  m  s  a  -  -  -  s  a  - [ny] svoj, svojega
P  x  -  m  s [ngdli]-  -  -  s  a  -  - svoj, svojega,...
P  x  -  m [pd][ngdali]-  -  -  s  a  -  - svoji, svoja,...
P  x  - [fn][spd][ngdali]-  -  -  s  a  -  - svoja, svoje,...

P  p [123] - [spd][ngdali]-  - [ny] -  a  -  - njega, ga, jih, ...

P  s [12][mfn][spd][ngdali][spd]-  -  -  a  - [ny] moj, vajinima, ...
P  s  [3][mfn][spd][ngdali]s [mfn] -  -  a  - [ny] njegov, njen, njegova,...
P  s  [3][mfn][spd][ngdali][pd] -  -  -  a  - [ny] njihova, njuna, ...

P  d  -  -  -  -  -  -  -  -  a  -  - le-tega, onega, ...
P  d  - [mfn][spd][ngdali]-  -  -  - [an] - [ny] le-ta, le-tega, onega, ...

P  i  -  -  -  -  -  -  -  -  a  -  - koliko, čigar
P  i  -  -  - [ngdali]-  -  -  -  n  -  - kaj, marsikaj, ...
P  i  - [mfn][spd][ngdali]-  -  -  - [an] - [ny] en, tegale, drug, ...

P  q  -  -  -  -  -  -  -  -  a  -  - koliko
P  q  -  -  - [ngdali]-  -  -  -  n  -  - kaj, česa, kdo, ...
P  q  - [mfn][spd][ngdali]-  -  -  -  a  - [ny] kakšen, kateri, ...

P  r  -  -  -  -  -  -  -  -  a  -  - kolikor, čigar
P  r  -  -  - [ngdali]-  -  -  -  n  -  - kar, česar, kdorkoli, ...
P  r  - [mfn][spd][ngdali]-  -  -  -  a  - [ny] kakršen, kateri

P  z  -  -  -  -  -  -  -  -  a  -  - nič, nikogar, noben
P  z  -  -  - [gdali] -  -  -  -  n  -  - nikogar, nikomur, ...
P  z  - [mfn][spd][ngdali]-  -  -  -  a  - [ny] nikakršen, noben

P  g  -  -  -   -   -  -  -  -  a  -  - vsakogar
P  g  -  -  - [ngdali] -  -  -  -  n  -  - vsakdo, vsakogar, ...
P  g  - [mfn][spd][ngdali] -  -  -  - [an] - [ny] ves, vsega, vsa, vsak, ...
*** **** **** **** **** **** **** **** --- --- --- --- --- ================

7. Adposition (S) // Predlog (D)

= ============== ============== ==== ============== ================== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl       C-sl
= ============== ============== ==== ============== ================== ====
1 Type      preposition  p  vrsta     -         p
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
2 Formation   simple     s  sestavljenost enostaven     e 
         compound    c          priponski     p 
******************************* **** ************** ****************** ****
3 Case                sklon                
 (req.by prep.) genitive    g  (ki ga zahteva) rodilnik      r
         dative     d          dajalnik      d 
         accusative   a          tožilnik      t
         locative    l          mestnik      m
         instrumental  i          orodnik      o
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
4 Clitic            -
=================================

8. Conjunction (C) // Veznik (V)

= ============== ============== ==== ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl     C-sl
= ============== ============== ==== ============== ============== ====
1 Type      coordinating  c  vrsta     priredni    p 
         subordinating s          podredni    d 
******************************* **** ************** ************** ****
2 Formation   simple     s  oblika     enobesedni   e 
         compound    c          večbesedni   v 
- -------------- -------------- ---- -------------- -------------- ----
3 Coord_Type          -
- -------------- -------------- -
4 Sub_Type           -
- -------------- -------------- -
5 Clitic            -
- -------------- -------------- -
6 Number            -
- -------------- -------------- -
7 Person            -
=================================

Combinations

*** **** **** ---- =========================================================
PoS Type Form Case Examples
*** **** **** ---- =========================================================
 S  p  c  -  zase, nase, nanj, nanjo, nanju, ...
 S  p  s  g  brez, izpred, od, ... 
 S  p  s  d  k, navzlic, ...
 S  p  s  a  s, po, skozi, ...
 S  p  s  l  po, na, v, ...
 S  p  s  i  pod, s, med, ...
*** **** **** ---- =========================================================

9. Particle (Q) // Členek (L)

= ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en
= ============== ============== ====
1 Type             -    
- -------------- -------------- ----
2 Formation           -
- -------------- -------------- ----
3 Clitic            -
====================================

10. Interjection (I) // Medmet (M)

= ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en
= ============== ============== ====
1 Type             - 
- -------------- -------------- ----
2 Formation           -
====================================

11. Numeral (M) // Števnik (K)

= ============== ============== ==== ============== ================== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en ATT-sl     VAL-sl       C-sl
= ============== ============== ==== ============== ================== ====
1 Type      cardinal    c  vrsta     glavni       g 
         ordinal    o          vrstilni      v 
         multiple    m          množilni      m 
         special    s          drugi       d
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
2 Gender     masculine   m  spol      moški       m
         feminine    f          ženski       z
         neuter     n          srednji      s
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
3 Number     singular    s  število    ednina       e
         plural     p          množina      m
         dual      d          dvojina      d
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
4 Case      nominative   n  sklon     imenovalnik    i
         genitive    g          rodilnik      r
         dative     d          dajalnik      d 
         accusative   a          tožilnik      t
         locative    l          mestnik      m
         instrumental  i          orodnik      o
******************************* **** ************** ****************** ****
5 Form      digit     d  zapis     arabski      a 
         roman     r          rimski       b 
         letter     l          besedni      r 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
6 Definiteness  no       n  določnost   ne         n 
         yes      y          da         d 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
7 Clitic            -                   - 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
8 Class             -                   - 
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
9 Animate    no       n  živost     ne         n
         yes      y          da         d
- -------------- -------------- ---- -------------- ------------------ ----
10Owner_Number         -
- -------------- -------------- -
11Owner_Person         -
- -------------- -------------- -
12Owned_Number         -
=================================

Combinations

*** **** **** **** **** ---- --- --- --- ---- ===================================
PoS Type Gend Numb Case Form Def Clt Cls Anm Examples
*** **** **** **** **** ---- --- --- --- ---- ===================================
 M  -  -  -   -  d  -  -  - -  1984, ...
 M  -  -  -   -  r  -  -  - -  MCMXXCIV, ...
                      
 M  c  m  s   a  l  -  -  - n  en
 M  c  m  s   a  l  -  -  - y  enega
 M  c  m  s [ngdli] l  -  -  - -  eden, en, enemu, enemu, enim
 M  c  m  [pd][ngdali]l  -  -  - -  trije, treh, ..., dva,...
 M  c [fs][spd][ngdali]l  -  -  - -  ena, eno,...,tri, treh,...,dve,..
                      
 M  o  m  s   a  l  -  -  - n  prvi
 M  o  m  s   a  l  -  -  - y  prvega
 M  o  m  s [ngdli] l  -  -  - -  prvi, prvemu, ...
 M  o  m  [pd][ngdali]l  -  -  - -  tretji, tretjih,...,drugi,...
 M  o [fs][spd][ngdali]l  -  -  - -  prva, prvo,...,treh,...
                      
 M  m  m  s   n  l [ny] -  - n  dvojen, dvojni
 M  m  m  s   a  l [ny] -  - n  dvojen, dvojni
 M  m  m  s   a  l  -  -  - y  dvojnega
 M  m  m  s  [gdli] l  -  -  - -  dvojen, dvejnega, dvojnemu,...
 M  m  m  [pd][ngdali]l  -  -  - -  dvojni, dvojna, dvojnih, ...
 M  m [fs][spd][ngdali]l  -  -  - -  dvojna, dvojno,..., dvojne,...
                      
 M  s  m  s   n  l [ny] -  - n  stoter, stoteri
 M  s  m  s   a  l [ny] -  - n  stoter, stoteri
 M  s  m  s   a  l  -  -  - y  stoterega
 M  s  m  s  [gdli] l  -  -  - -  stoterega, stoteremu,...
 M  s  m  [pd][ngdali]l  -  -  - -  stoteri, stotera,...
 M  s [fs][spd][ngdali]l  -  -  - -  stotera, stotero, ..., stoterih
*** **** **** **** **** ---- --- --- --- ---- ===================================

12. Abbreviation (Y) // Okrajšava (O)

= ============== ============== ====
P ATT-en     VAL-en     C-en
= ============== ============== ====
1 Syntactic_Type        -    
- -------------- -------------- ----
2 Gender            -
- -------------- -------------- -
3 Number            -
- -------------- -------------- ----
4 Case             -
- -------------- -------------- ----
5 Definiteness         -
====================================

Further information

Adam Kilgarriff, Simon Krek, April 2009. Adapted from Multext East website http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html.